Dansk Seniordans på Sjælland

Møder og referater hos Seniordans Vest- og Sydsjælland

Bo Røyen brev nr. 60 November 2022

Formandsbrev 60

LANDSFORENINGEN DANSK SENIOR DANS.

Nykøbing F., den 11. november 2022.

Kære klubformænd og danseledere.

Landsforeningens bestyrelse holdt møde i Odense, den 5. november. Det var i høj grad et afrundingsmøde med nogle vigtige informationer.

  Med virkning fra den 1. oktober 2022 er de tidligere regioner blevet optaget i danseforbundet Dans Danmark i form af 12 klubber. Herefter forestår en del praktisk arbejde.

Registrering. Danselederne bedes indhente navn, adresse, mailadresse og fødselsår på alle nye dansere. Oplysningerne sendes til klubformanden, som sender listen til Landsforeningen på ldsd@mail.dk   Det er data fra denne liste, der bruges, når Danseretningen skal sendes ud i januar måned. Det er vigtigt, at alle dansere modtager dette blad, da det vil indeholde mange vigtige informationer, bl.a. om kontingent til klubberne.

Ved siden af denne registrering er klubformændene i gang med forberedelserne til indberetning på Dans Danmarks medlemssystem. Her skal samtlige dansere registreres. I Jylland har klubberne været på kursus i den elektroniske registrering. Klubberne på Fyn og øst for Storebælt har fået deres kursus udsat til den 29. november. Danselederne bedes være behjælpelige også med dette arbejde. Denne medlemsliste kan først blive klar et stykke henne i 2023 og kan derfor ikke bruges til udsendelse af Danseretningen.

Landsforeningen holder ingen afsluttende generalforsamling. Generalforsamlingen i Ullerslev, den 14. juli, var tilstrækkelig. Men vores afsluttende regnskab skal godkendes af bestyrelsen. Det sker formentligt i februar måned. Derefter sendes det ud til klubberne sammen med en årsberetning.

Vores lagerrum i Hammel er nu tømt. Alle vores salgsvarer er fragtet til DD i Odense. Der går lige nogen tid, før kontoret har fået styr på tingene. Fremover bestilles varerne på nettet.

Aktivitetsudvalget vil i fremtiden anvende både logo for DD og vores logo for seniordansen. Det samme gør klubberne. - Hvis klubberne ønsker nye foldere, kan de få hjælp fra kontoret. Men DD har også et program, så klubberne selv kan udforme deres egne foldere.

Repræsentanter fra klubberne holder årsmøde den 21. og 22. januar 2023. Arrangementet kaldes fremover for Klublederkursus.

I indbydelsen til Landslederkursus i Aalborg er der en fejl: CD 21 er ikke indeholdt i deltagerprisen.

  Kaj og jeg holder vores telefoner åbne på sædvanlig vis indtil nytår.

Vi går en spændende tid i møde! God arbejds- og danselyst!

Glædelig advent! - Bo Røyen, landsformand.

Aktivitetsudvalgets referat okt. 2022

Her kan I læse fra Aktivitetsudvalget                                                                                                                                                                               15-10-2022

Til Seniordans – Klubben  

Hermed sendes det første formandsbrev fra Aktivitetsudvalget.

  Vi havde vores første møde 28-09-2022, så vi var klar til d. 1. oktober, hvor vi officielt blev en del af Dans Danmark.

Som I tidligere er blevet orienteret om, blev der på den ekstraordinære generalforsamling udpeget et Aktivitetsudvalg, som for det første skal være bindeled mellem klubberne og Dans Danmark, men som også skal varetage en del af de opgaver, som vores tidligere Landsforening varetog.

Aktivitetsudvalget består af følgende medlemmer:

Margit Batz, Helle M. Nielsen, Tove Malberg, Laila Elkjær, Solvejg Christiansen, Sven Nørgaard og John Nørremark

Og John Nørremark er udnævnt som formand

  Klubberne er nu selvstændige enheder, og vi er jeres forlængede arm i systemet. Det betyder for jer,

at har I brug for hjælp er vi der for jer, lige som Dorthe og Anita hos Dans Danmark også vil være.

Og brug os der, hvor behovet er.

Vi er trukket i arbejdstøjet og har allerede været med til det første afholdte møde om medlemsregistrering i Hørning, og vi deltager også i det som afholdes i Slagelse.

Og vi er i fuld gang med at planlægge klublandsmøde den 21.-22. januar 2023, som I meget snart får en invitation til.

Vi går ydmygt til opgaverne, for at være de bedste partnere for jer

Med venlig hilsen

  John Nørremark

Aktivitetsudvalgsformand  

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 13.8.22

Referat fra ekstraordinær generalforsamling region Vestsjælland/Storstrømmen

Den 13. august 2022

1.    Valg af dirigent: Sonja Andersen

2.    Oplæg fra formanden:  Helle fortalte om den nye organisation under Dans Danmark, da Landsforeningen er nedlagt fra 31.12.2022.

I stedet for en landsbestyrelse har vi nu et aktivitetsudvalg. Helle er med i Aktivitetsudvalget.

3.    Gennemgang af vedtægter, som Landsforeningen har vedtaget den 14.juni 2022.;

Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt:

§ 1 – stk. 3: ”Dansk Senior Dans” rettes til Dans Danmark.

Stk. 4. Nyt: Som medlem af ”Dans Danmark” overholder klubben (Seniordans Vest- og Sydsjælland) danseforbundets love og bestemmelser.

§ 5. stk. 7 punkt 3.: Kassererens regnskab:

Der blev ændret til: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.    Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremlagde forslag til navneændring pr. 1. januar 2023.

Seniordans Vest-og Sydsjælland.

Efter debat blev det vedtaget

5.    Valg af bestyrelse: Alle modtog genvalg til næste generalforsamling.

Formand Helle Milân Nielsen

Næstformand Anne M Vinter

Kasserer Lone Thybo

Bestyrelsesmedlem:

Conny Frederiksen

Lisbeth Søegaard Hansen

Suppleant og sekretær Doris Christiansen

Suppleant Lisser Lundgaard Bak

6.     Valg af revisorer:  Der var givet tilsagn på forhånd og  de blev genvalgt.

Nielsen Jørgen Nielsen

Kirsten Munch 

Revisor suppleant

Birthe Olsen 

7.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år 2023:

Nuværende er for enlig kr. 160.00

Nuværende for par kr. 240.00

Efter den del snak blev der enighed om at bibeholde de nuværende priser,

da det er meget svært at sige, hvordan økonomien kommer til at forløbe under den nye struktur.

8.    Eventuelt:

Spørgsmål : Hvordan informeres medlemmer, der ikke er aktive dansere, om kontingentbetaling?

Svar : Det kommer til at stå i Danseretningen. Kontingent 2023 indkræves først til januar på Seniordans Vest- og Sydsjællands kontonummer.

Referent: Conny Frederiksen

  Efter at have spist vores medbragt mad, blev der danset trods varmen på 30 grader.

Generalforsamling 2022

25 personer deltog i generalforsamlingen og dansen bagefter.

Referat fra generalforsamlingen 19. februar 2022.

Valg af dirigent Valg af 2 stemmetællere   Valg af referent

Inge-Lis Seidel Hanne Nielsen Grethe Nexø Doris Christiansen   Dagsorden blev godkendt

2.    Formandens beretning

Helle refererede om den korte tid siden sidste generalforsamling (13.11.21). Der blev startet dans, men lukket ned i december og januar og med 2 aflysninger af fælles dansedage, nemlig julebal og nytårskur. To dansesteder har været nødt til at lukke ned, det er i Dianalund og i Korsør, da der mangler nye danseinstruktører.

3. Kassererens regnskab

Lone orienterede om regnskabet, da der ingen indtægter havde været, var der et underskud på 8691,19 kr. Godkendt.

4.    Drøftelse om regionens overgang til at blive medlem af danseforbundet Dans Danmark

Helle orienterede om Landsforeningens planer om pr. 1.10.2022 at lade foreningen komme ind under Dans Danmark. Helle viste hvordan organisationen er opbygget, med Aktivitetsudvalgene: Folkedans Sportsdans Square dance Seniordans, hvorunder regionerne har hver sin bestyrelse Der var en god drøftelse og mange spørgsmål, Helle anbefalede at så mange som muligt deltog i Landsforeningens Generalforsamling 23.4.2022 i Aars. Der vil man kunne få svar på spørgsmålene. Helle orienterede om en planlagt bustur til Aars, som der arbejdes videre på. Helle savnede tilbagemelding fra instruktører om, hvordan og under hvilke vilkår der danser i deres regi.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag

6. Valg af bestyrelse a. Valg af bestyrelse for 2 år På valg er: Helle Milàn Nielsen (villig til genvalg) Lone Thybo (villig til genvalg) b. Valg af suppleanter for 1 år På valg er: Doris Christiansen (villig til genvalg) Lisser Lundgaard Bak (villig til genvalg)

Blev genvalgt Blev genvalgt       Blev genvalgt   Blev genvalgt

7. Valg af revisorer På valg er: Nielsen Jørgen Nielsen (villig til genvalg) Kirsten Munch (villig til genvalg) Revisorsuppleant Birthe Olsen (villig til genvalg

Blev genvalgt   Blev genvalgt   Blev genvalgt

8. Eventuelt Dansesteder                 Drøftelser om Dans Danmark Vedr. kontingent         og fremme seniordansen

Helle orienterede om, at der er plads til dansere i Slagelse I Midgården hver mandag kl.  9.30 - 11.00 Center for Sundhed og Omsorg Skolegade 8, 4200 Slagelse Og hver onsdag kl. 10.00 - 11.30 Marievangs tidligere klubhus  Marievangsvej 53, 4200 Slagelse   Danseretningen (vores blad) fortsætter. Men opkrævning af kontingent bliver måske i regionen i stedet for i vores Landsforening. Der bør måske rettes i vedtægterne, så det bliver et krav, at man er medlem af Seniordans   Conny foreslog at tale med lokalaviserne om at komme og tage foto og skrive om seniordans for at udbrede kendskabet til vores dejlige seniordans.

Afsluttet kl. 11.30 Beretning taget til efterretning.


Generalforsamling 13.11.2021

Formandens beretning for året 2020.

  13. november 2021

Dette er beretningen for aktiviteterne i region Vestsjælland/Storstrømmen for året 2020.

Vi nåede, modsat så mange andre foreninger, lige akkurat at afholde vores generalforsamling d. 29. februar 2020 – 14 dage før den store nedlukning.

Men når jeg kigger i min mappe over afholdte aktiviteter 2020, er den stort set tom. Vi skulle have danset i Birkegårdens Haver d. 7.  juni 2020 – det blev aflyst. Og vi turde ikke planlægge de sædvanlige stævner og dansearrangementer. Vi skubbede dem hen til starten af 2021, hvor vi så også endte med at måtte aflyse. (Vi aflyste Sørbystævnet i januar 2021. Vi aflyste generalforsamlingen i februar 2021.)

Jeg deltog i Landsgeneralforsamlingen i april 2020, hvor vi sad med flere meters afstand – og undlod dans.

Men – efter opfordring på forrige generalforsamling afholdt vi en lederinspirationsdag her på biblioteket d. 10. september, hvor vi snakkede coronasituationen igennem og gennemgik mulige måder at danse på uden berøring: linedans, pardans og sågar dans med stokke.

Men det endte da med, at samtlige dansehold måtte standse. Nogle få prøvede at opretholde dans med stokke, pardans eller linedans.

Der har været knap så mange medlemsindbetalinger, men de kommer igen nu, hvor dansen er startet igen.

Og hvem ved, hvad den kommende tid vil betyde for dansen? Der ER hold, der allerede nu har besluttet af holde pause til efter jul.

Men vi HAR fastlagt en dato for den kommende generalforsamling her. Det bliver d. 19. februar. Og vi HAR planlagt Nytårsdans på biblioteket d. 8. januar. Og vi HAR planlagt Sommerdans i Zen-garden (eller Stenhaven) d. 30. april. Der er dans for medlemmer på Pejsegården til maj.

Lad os håbe på, at situationen ikke udvikler sig, så vi kan få lov til at danse.

Helle Nielsen

  Referat fra generalforsamling 13. november 2021

Dansk Seniordans region Vestsjælland/Storstrømmen  

1.            Valg af dirigent: Gudmund Madsen

Valg af referent: Doris Christiansen

Dagsordenen blev godkendt som alle kunne læse i vedtægterne for regionerne.

Valg af stemmetællere: Kirsten Munch og Lisser Lundgaard Bak

2.            Formandens beretning for 2020: Fremlagt og godkendt. (vedhæftet)

3.            Kassererens Regnskab: Fremlagt og godkendt. (vedhæftet)

4.            Indkomne forslag: Ingen

5.            Valg af bestyrelse (2-årigt): Conny Frederiksen og Lisbeth Søgaard Hansen blev genvalgt, desuden blev Anne Vinter fra Vordingborg valgt, hun erstatter Hanne Persson som ikke ønskede at genopstille.

Valg af suppleanter (1- årigt):, Doris Christiansen modtog genvalg, og Lisser Lundgaard Bak fra Asnæs blev valgt, hun erstatter Arne Nielsen, som ikke ønskede genvalg.

6.            Valg af revisor og revisorsuppleant (alle vælges for 1 år):

Niels Jørgen Nielsen og Kirsten Munch modtog genvalg som revisorer

Birthe Olsen modtog genvalg som revisorsuppleant


7. Eventuel

Da kun 32 personer er tilmeldt til Julebal 4. 12.2021 i Sørbymagle, bliver stævnet aflyst. Danseinstruktører må derfor tilbagebetale danserne deres betaling.  Helle giver skodame og hallen besked. Conny har givet Åse besked.

Konstituerende møde efter dansen 13.11.2021